Lidmaatschap

 

Op ‘e Hichte Doarpskrante fan Tsjom


Sinds 1981 verschijnt er in ons dorp een “dorpskrant”
Deze verschijnt om de twee maanden en probeert weer te geven wat er in ons dorp allemaal plaatsvindt.
Zo vindt u hierin allerlei verenigingsnieuws, vaste rubrieken, interviews met dorpsgenoten, bijzondere gebeurtenissen, activiteitenagenda en noem maar op.

Abonnement:

Op ´e Hichte is een uitgave van dorpsbelang Tsjom. Als lid van dorpsbelang ontvangt u op ‘e Hichte 5 keer per jaar.
Voor
€ 17,50 per jaar per machtiging Rabobanknummer  NL85RABO0320479250  o.v.v. lidmaatschap dorpsbelang Tzum

Voor lidmaatschap kunt u contact opnemen met de penningmeester T. van Abbema tel: 0517-442205

 

 

(C) Dorpsbelang Tzum