Beker van verdienste

 
  Ieder jaar wordt op de ledenvergadering van Dorpsbelang Tzum de beker van verdienste uitgereikt aan een persoon,
organisatie of een groep van personen die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het dorp.
Kandidaten kunnen d.m.v. mail of een briefje aangemeld worden bij het Dorpsbelang.

De Wisselbeker dateert van 1964 en is toen aangeboden door "Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij".

Er staat in gegraveerd:

WIKSELPRIIS
Doarpsbilang Tsjom
O.B.F.
Koningklijke Nederlandse
Heide Maatschappij

 

   
 

 
  Naam Heeft zich ondermeer verdienstelijk gemaakt voor:
2017 Speeltuincommissie Voor het realiseren van de speeltuin op het oude kaatsveld
2016 Oranjevereniging Voor het bestuur en vrijwilligers vanwege de jarenlange inzet voor het dorp. Dit jaar het 70 jarige jubileum.
2015 Bertus en Pieter 'Bertus en Pieter' oftewel Engbert Helfferich en Piet Leijstra. voor o.a. hun enthousiaste en belangeloze inzet bij de intocht van Sinterklaas, de Keatsskoalle en het verzorgen van licht en geluid bij diverse gelegenheden.
2014 Bouw vrijwilligers Moeting Voor alle vrijwilligers die mee geholpen hebben aan de verbouwing van het dorpshuis de Moeting in 2013
2013 Johannes Wielenga Jarenlang ophalen van medicijnen voor dorpsbewoners
2012   Niet uitgereikt
2011 Paulus Strikwerda wegens zijn grote aandeel in het realiseren van het sportcomplex en tennisvereniging
2010 Ytsen Strikwerda Masterplan, subsidies enz.
2009   Niet uitgereikt
2008 Sipke en Griet vd Wey Voor de jarenlange inzet als vrijwilliger voor o.a. de Moeting en het korps
2007 stichting "Freonen Toer en Tsjerke". Er wordt door hen veel aan PR gedaan o.a. door rondleidingen in de kerk en toren met de nodige uitleg.
2006 “It Krystteam” Dit alles voor hun geweldige inzet voor de Stichting Kika
2005 Het Krystteam Jacob Bosch, Thomas Okkema, Jeroen Nijdam, Bote van der Leij, Johan Kaandorp en Siebe Greidanus (Welsrijp)
2004 F. v.d. Wey Werkzaamheden voor Stichting "De Moeting"
2003 Lieuwe Bosch website van Tsjom.nl
2002 Ale Bosch Oud papier
2001 Aldjiersploech nieuwjaarsfeest in de loods van Tolsma
2000 Taeke Bosch filmen van gebeurtenissen in Tzum
1999 Ondernimmers vereniging  
1998 Freerk en Djoke v.d. Veen  
1997 Jan Vollema  
1996 Siebren Koopmans  
1995 Akke Palma  
1994 Wopke Marra  
1993 Siebe Greidanus Te veel om op te noemen
1992 Annelieke Leijstra  
1991 Jelle Greidanus  
1990 Sipke Miedema  
1989 Siebe T. Greidanus  
1988 L. S. Greidanus  
1987 Mevr. van Ommen Kuiper  
1986 Yeb Hingst  
1985 K. Greidanus  
1984 Gerrit Politiek  
1983 C.S.V. Annimo  
1982 Sietse Pompstra  
1981 Joh. de Schiffart  
1980 Rinnert Hartog  
1979 Mevr. A. v.d. Toorn  
1978 Marten Greidanus  
1977 H. K. v.d. Meulen  
1976 K. en W. Greidanus - Hoogsteen  
1975 Rients Bouma  
1974 J. Noordenbos  
1973 Gerrit Fortuin (oud smid)  
1972 S. S. Greidanus  
1971 Jentje Oppedijk  
1970 J. P. v.d. Wal (oud schilder)  
1969 niet uitgereikt  
1968 Feike. A. v.d. Weij  
1967 Ds. A. P. Peschar  
1966 Auke v.d. Wey  
1965 Appie Dijkstra  
1964 Gerrit Hilverda  

 

(C) Dorpsbelang Tzum gamaakt door L. Bosch