klik hier voor het verslag in pdf formaat

              Doarpsbelang Tsjom

                                                              Vereniging van Dorpsbelang Tzum

                              

Jaarverslag 2016

 

 

Geachte dorpsgenoten,

 

Dorpsbelang biedt u hierbij het jaarverslag van 2016 aan.

 

Bestuursaangelegenheden.

Tijdens de jaarvergadering op 7 maart 2016 werd door voorzitter Ditmar van den Berg afscheid genomen van de bestuursleden Sjoerd Didden (na 3 jaar) en Renske Hettema
(na 6 jaar) bestuur. Sjoerd zette zich met name in voor de jeugd en de nieuwe speeltuin. Renske heeft o.a. het redactiewerk in Op ‘e Hichte, samenwerking verenigingen voor haar rekening genomen.
Thijs van Abbema heeft aangegeven nog één jaar door te willen gaan. Verder was Abe de Vries aftredend maar herkiesbaar. Gerbrich Elgersma konden we als nieuw bestuurslid verwelkomen.

Tot slot Ditmar van den Berg. Hij nam na (ook 6 jaar) afscheid van het bestuur, maar bleef wel toegevoegd vanwege zijn bemoeienis met de aanleg van de speeltuin. Hij werd door Abe bedankt voor zijn inzet. Er zijn nu vijf bestuursleden en dus nog vier vacatures.

 

Het bestuur is het afgelopen jaar tien keer bijeengekomen tijdens reguliere bestuursvergaderingen. Daarnaast waren er diverse extra vergaderingen en bijeenkomsten voor specifieke zaken die gerelateerd zijn aan een commissie of een werkgroep.

 

Er is regelmatig overleg geweest met de gemeente Franekeradeel, woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland en andere instanties, over de uitvoering van uiteenlopende zaken.

Dit jaar is veel werk verzet om een nieuwe speeltuin op het oude kaatsveld van de grond te krijgen.

Verder heeft Johannes Koster zich in de commissie Lytse Farwegen de laatste jaren ingezet om een aantal bruggen op te hogen, waaronder de brug over de Tsjommer Feart bij Ernst Rusticus, waarvoor onze dank.

 

Ook zitten verschillende bestuursleden in commissies. O.a. Stichting MAST, Op ‘e Hichte, Lytse Farwegen en de Stichting Duurzame Dorpen. Verder zijn het Spinneweb, de Sinterklaasintocht en de Slachtemarathon met Dorpsbelang verbonden.

 

Verkeerszaken.
In de jaarverslagen 2014 en 2015 stond: “De nieuwe lantaarnpalen moeten nog steeds geplaatst. ‘Hopelijk lukt dat in 2014’. Niet dus. Als de voortekenen juist zijn dan komen de nieuwe palen (eind) dit jaar”. Uiteindelijk zijn eind 2016 de nieuwe lantaarnpalen geplaatst. De palen op de Voorstraat en deels de Franekerweg en Nieuwbuurtsterweg zijn mede gefinancierd door Woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland.

 

Eind juni werd gestart met het opknappen van de Wommelserweg. De weg kreeg een volledig nieuw wegdek. Een wens was dat de zijkanten volledig van witte strepen zouden worden voorzien en niet alleen in de bochten. Dat is gelukt. Ook kwamen er meer graskeien aan de zijkanten. Hier blijft nog wel de wens staan om de weg helemaal te voorzien van graskeien aan de zijkanten omdat de bermen nog steeds kapot worden gereden door de vele vrachtwagens die er (onnodig) langs rijden. Hierover is Dorpsbelang in overleg met de gemeente.

 

De schelpenpaden tussen Terpzicht en de Pastorijleane en in het Tsjommer bos zien er nog steeds slecht uit. In het bos is het pad deels opgehoogd met nieuwe schelpen en is het gelukkig wat beter geworden. Jammer dat niet alles is aangevuld. We blijven de gemeente informeren en hopelijk is hier binnenkort wat geld voor.

 

Laakwerd en Holprijp

Na de opknapbeurt van de Franekerweg in 2015 bleven toch nog veel auto’s via Laakwerd en Holprijp rijden. Dat is jammer wat het geeft de aanwonenden veel overlast, ook al omdat er veelal te snel wordt gereden en dit levert gevaarlijke situaties op. Holprijp en Laakwerd zijn alleen bestemmingsverkeer en niet voor doorgaand verkeer. De politie heeft inmiddels een aantal personen bekeurd.

 

Op ‘e Hichte.

Nadat vorig jaar vanwege de kosten werd besloten tot een uitgave minder (van 6 naar 5 per jaar) is dit jaar ook de opmaak van het blad zelf ter hand genomen. Ook dit leverde een kostenbesparing op. Met nieuwe technieken en druk is de buitenkant nu ook in kleur.
Het ziet er prachtig uit. Overigens krijgt u Op ‘e Hichte gratis in de bus wanneer u lid bent van Dorpsbelang. Kosten 17,50 per jaar (2016).

 

AED.

De AED is dit jaar voor het eerst gebruikt. En met succes. De patiënt werd met hartritme overgebracht naar het MCL en kon gelukkig na enige tijd weer naar huis.
Nieuwe hulpverleners zijn overigens van harte welkom.

 

Inzameling oud papier.

Eind 2015 bleek dat de gemeente de oud papier inzameling opnieuw had aanbesteed.
Het papier mocht niet meer naar Huhtamaki gebracht worden, maar moest nu naar de gemeentelijke milieustraat. Na vragen in de gemeenteraad heeft Dorpsbelang toch besloten om op de oude manier verder te gaan.

 

Gsm-verbindingen.

De gemeente heeft in 2014 op verzoek van Dorpsbelang brieven verzonden aan de providers zoals Vodafone, KPN en T-Mobile, nadat uit eigen onderzoek gebleken was dat de gsm-dekking in het centrum van Tzum slecht was. Er is geen antwoord gekomen en al helemaal geen oplossing. Mogelijk zou 4G een oplossing zijn, maar de ontvangst is nog steeds niet verbeterd. Voor o.a. een iPhone geldt dat je tegenwoordig ook binnenshuis via wifi kunt bellen.

 

Website.

Sinds 2015 heeft Dorpsbelang een Twitter- en een Facebookaccount. Facebook heeft inmiddels ruim 300 volgers/likes (eind 2015 - 230). De berichten kunnen vervolgens ook op de website worden gezet. Dat het prima werkt bleek wel uit het feit dat de kerstboom inzamelingactie op het laatste moment werd afgelast (januari 2016). Dat bericht bereikte 1019 personen en niemand kwam met een kerstboom aanzetten.  Ook is veel dank verschuldigd aan Lieuwe Bosch voor het zo keurig bijhouden van de website.

 

Dorpsschouw.

Op 3 mei was weer de tweejaarlijkse dorpsschouw met de gemeente, Skűle, woningbouw en politie. Jelle Hoitema en Klaas Veltman hadden een inventarisatieronde gedaan waar tijdens de schouw gebruik van gemaakt kon worden. Veel kleine zaken werden genoteerd en ook zeer snel afgehandeld. Sommige zaken duren echter wat langer omdat het bijvoorbeeld niet past in het onderhoudsschema. Bijvoorbeeld de riolering in de Mr. De Bruinlaan. Dat staat in de planning. Overigens werd er nogmaals op gewezen: Bij klein leed kan altijd gebeld worden met de gemeente. Kapotte lantaarnpaal, gat in het wegdek? Dat hoeft niet te wachten op een schouw.

 

Bezoek burgemeester van Zuijlen.

De nieuwe burgemeester maakte een kennismakingsronde door de gemeente. Op 12 mei, een zeer warme dag, werd de burgemeester ontvangen in “De Moeting” bij de ouderensoos. Via kerk en toren en de school naar Martenahiem. Als afsluiter is de burgemeester nog bij de bakker en slager langs geweest.

 

Garageverkoop.

Op de laatste zaterdag van mei werd de derde garageverkoop georganiseerd met helaas wat minder deelnemers. Mogelijk is deze formule wat uitgewerkt en moet er een alternatief komen. Mogelijk dat het nieuwe park opties biedt.

 

‘t Spinneweb.

Het Spinneweb heeft een moeilijke tijd gehad. Het oude (jeugdige) bestuur zag geen mogelijkheden meer om het Spinneweb draaiende te houden en ondertussen verhuisde de peuterspeelzaal naar school. Onder bezielende leiding van Jikke van der Sluis zijn diverse initiatieven ontplooid. Het pand is binnen en buiten opgeknapt. Het is nog niet klaar en hopelijk kan dit gebouw voor het dorp behouden blijven. Er is ondersteuning van een jeugdwerker van de Skűle.

 

Speeltuin/park – voormalig kaatsveld.

Afgelopen jaar is de speeltuinwerkgroep, bestaande uit twee bestuursleden van Dorpsbelang (Ditmar van den Berg en Sjoerd Didden) en een drietal inwoners uit het dorp (Marnix van der Heide, Jan-Gerard Eijzenga en Johan Hettema), voortvarend bezig gegaan met het uitvoeren van de plannen die tijdens de jaarvergadering werden getoond en waarbij de schoolkinderen hun wensen op tekeningen hadden aangegeven.

Voor het gebruik van het terrein werd een gebruiksovereenkomst gesloten met de eigenaar Wonen Noordwest Friesland.
In juli werden de bomen weggehaald. Eind augustus werd het grondwerk gestart onder leiding van de heren van Obelisk. Er volgde een periode met prachtig weer. Op 8 september was het grondwerk klaar en kon worden gestart met de aanleg van de speeltuin. Op 23 september kon de jeugd voor het eerst los en er werd al direct druk gebruik van gemaakt van de nieuwe speeltoestellen. Daarna werd gestart met de rest van het park. Ondertussen werd het voetbalveldje opgeleverd. Ook hier werd druk gebruik van gemaakt. Nog steeds prachtig weer en alles kon met schone laarzen uitgevoerd worden. In november werden de eerste struiken en bomen geplant. Het ziet er prachtig uit. Ondertussen werden ook de bordjes met de voorgestelde naam van “It Hertepaad” geplaatst.
 

Tzummer bos.

De stichting Bosbeheer Friesland heeft in augustus het Tzummer bos onder handen genomen. Vooral aan de randen van de “doorkijk naar de toren” en de paden werd goed gesnoeid en kan het weer een aantal jaren mee. Ook werd een deel voorzien van nieuwe schelpen. Helaas werd de laatste 100 meter overgeslagen.

 

Lytse Farwegen

Vanuit Dorpsbelang is de afgelopen 5 jaar door Johannes Koster deelgenomen aan de werkgroep Lytse Farwegen met het doel een aantal vaarwegen rondom Tzum beter bevaarbaar te maken en werden vier bruggen verhoogd. Op 12 september was er een startvergadering waarbij bijna alle dorpsbelangen aanwezig waren. Er is daarna een commissie gevormd waarvan Rob van Gulik de voorzitter is. Inmiddels is een stichting opgericht die zich bezig gaat houden met het opstellen van een werkplan, het aanboren van subsidies en vooral het inventariseren van het probleem (o.a. waterdiepte) zodat er niet zo veel last wordt ondervonden van te weinig diepgang en de vele waterplanten.

 

Nieuwe speerpunten Dorpsvisie.

Vorig jaar is afgesproken dat samen met enkele inwoners die zich hiervoor hadden opgegeven tijdens de jaarvergadering, een start zou worden gemaakt met een nieuwe dorpsvisie. Vanwege diverse omstandigheden is de start helaas nog niet begonnen. Hopelijk kunnen dit jaar wel de eerste stappen worden gezet. Dit plan is namelijk nodig om subsidies te krijgen van de gemeente.

 

Windmolen.

St. Mast heeft de windmolen verkocht aan het buitenland. St. Mast onderzoek of er nog een nieuwe molen moet komen, of dat er andere energiemaatregelen genomen kunnen worden.

 

 

Tot slot.

Over het algemeen mogen we vaststellen dat het dorp er op een paar plaatsen na, prima voor staat. De meeste plannen uit het Masterplan van begin 2000 zijn gerealiseerd. Natuurlijk blijven er wensen over en we hopen dat ook in de komende jaren deze wensen een keer gerealiseerd kunnen worden.

 

 

Freerk Leijstra

 

  

 

(C) Dorpsbelang Tzum gamaakt door L. Bosch