Doarpsbelang Tsjom

Vereniging van Dorpsbelang Tzum
 

Welkom bij de Vereniging van Dorpsbelang Tzum.

De Vereniging Dorpsbelang Tzum is in 1946 opgericht. Het merendeel van de inwoners van Tzum is lid van de vereniging, die verschillende functies vervult.

1. Het behartigen van de belangen van het dorp en de inwoners

2. Fungeren als centraal aanspreekpunt voor gemeente, waterschap, provincie en woningbouwverenging

3. Het ontwikkelen en stimuleren van activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp

4. Beheer van dorpsbrede communicatiemiddelen zoals de dorpskrant Op Ďe Hichte, de website www.tsjom.nl, FaceBook
    en andere sociale media

5. Indien partijen dat gezamenlijk willen kan de Vereniging optreden als bemiddelaar bij conflicten tussen organisaties
    in het dorp
    De Vereniging houdt minstens een keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV). In het voorjaar legt het bestuur
    rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid en de activiteiten van het voorgaande jaar. Leden van de
    vereniging kunnen tijdens de ALV hun mening en ideeŽn naar voren brengen en bespreken met het bestuur en de andere
    aanwezigen. Indien het bestuur dat nodig of gewenst acht, kan zij tussentijds een Bijzondere Ledenvergadering (BLV)
    bijeenroepen.
 

 

 

 

 

(C) Dorpsbelang Tzum