ANBI Diaconie

 

 

Naam ANBI:

Diaconie van de Protestantse gemeente Tzum

Telefoonnummer

0517-452718

RSIN/Fiscaal nummer:

824136408

Website adres:

 

E-mail:

diaconie.tzum@gmail.com

Adres:

Postbus 2

Postcode:

8804 ZG

Plaats:

Tzum

   
   
  

De Protestantse gemeente te Tzum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

 

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

 

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Kerkenhuizen.

 

B. Samenstelling bestuur.

 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 19 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 

Het College van diakenen telt 6  leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

 

C.  Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.


D.  Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

 

Op de website http://www.tsjom.nl/verenigingen/kerk/welkom-kerk.htm  vindt u het beleidsplan 2013-2017 van de diaconie van onze gemeente.

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F.  Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 

  Jaarrekening Diaconie 2019     2019
         
Baten   Werkelijk  Begroting Werkelijk
    2018 2019 2019
   
816 Dividend aandelen 102 100 101
817 Overige rente en baten 1250 1150 1175
832 Collecte in kerkdiensten (H.A) 3740 4500 4275
834 Giften 1200 1500 1350
836 Diakonale rondgang 2969 2500 2464
842 Doorzendcoll. diak.aard (landelijk) 670 850 635
843 Doorzendcoll. diak.aard (wereldwijd) 1745 1600 1685
                    -      
         
  Totaal baten 11.676 11.250 11.685
         
Lasten   Werkelijk  Begroting Werkelijk
    2018 2019 2019
   
        0
455 Quota + classis en streekverb. 871 1000 871
474 Administratiekosten 0 150 0
478 Overige lasten + abonnementen 375 300 325
485 Overige rente en lasten 0 0 0
503 Ziekenzorg 160 150 160
509 Ov. lasten diaconaal werk plaatselijk 150 150 150
511 Bet. doorzend coll (landelijk) 670 850 635
513 Bijdrage aan andere instellingen 2750 3500 2750
521 Bet. doorzend coll (wereldwijd) 1745 1600 1685
526 Overige bijdragen wereldwijd (H.A.) 3740 4500 4275
5896 Koersverlies (obligaties)      
         
  Totaal lasten 10.461 11.250 10.851
         
  Resultaat             627-                -   834

 

 

  Jaarrekening Diaconie 2018     2018
         
Baten   Werkelijk  Begroting Werkelijk
    2017 2018 2018
   
816 Dividend aandelen 98 100 102
817 Overige rente en baten 1140 1000 1250
832 Collecte in kerkdiensten (H.A) 4450 4000 3740
834 Giften 1475 150 1200
836 Diakonale rondgang 2743 3000 2969
842 Doorzendcoll. diak.aard (landelijk) 879 1000 670
843 Doorzendcoll. diak.aard (wereldwijd) 1635 2000 1745
         
         
  Totaal baten 12.420 11.250 11.676
         
Lasten   Werkelijk  Begroting Werkelijk
    2017 2018 2018
   
        0
455 Quota + classis en streekverb. 940 1000 871
474 Administratiekosten 0 150 0
478 Overige lasten + abonnementen 1352 300 375
485 Overige rente en lasten 0 0 0
503 Ziekenzorg 157 150 160
509 Ov. lasten diaconaal werk plaatselijk 162 150 150
511 Bet. doorzend coll (landelijk) 879 1000 670
513 Bijdrage aan andere instellingen 3575 2500 2750
521 Bet. doorzend coll (wereldwijd) 1635 2000 1745
526 Overige bijdragen wereldwijd (H.A.) 4450 3500 3740
5896 Koersverlies (obligaties)   0 0
         
  Totaal lasten 13.150 11.250 10.461
         
  Resultaat             627-                -   1215

 

 

  Jaarrekening Diaconie 2017     2017
         
Baten   Werkelijk  Begroting Werkelijk
    2016 2017 2017
   
816 Dividend aandelen 101 100 98
817 Overige rente en baten 1125 1150 1140
832 Collecte in kerkdiensten (H.A) 4250 3000 4450
834 Giften 1350 100 1475
836 Diakonale rondgang 2857 3500 2743
842 Doorzendcoll. diak.aard (landelijk) 943 1000 879
843 Doorzendcoll. diak.aard (wereldwijd) 1735 2000 1635
         
         
  Totaal baten 12.361 10.850 12.420
         
Lasten   Werkelijk  Begroting Werkelijk
    2016 2017 2017
   
        0
455 Quota + classis en streekverb. 925 1000 940
474 Administratiekosten 0 150 0
478 Overige lasten + abonnementen 1345 1300 1352
485 Overige rente en lasten 0 0 0
503 Ziekenzorg 143 100 157
509 Ov. lasten diaconaal werk plaatselijk 147 300 162
511 Bet. doorzend coll (landelijk) 943 1000 879
513 Bijdrage aan andere instellingen 3500 3350 3575
521 Bet. doorzend coll (wereldwijd) 1735 2000 1635
526 Overige bijdragen wereldwijd (H.A.) 4250 3000 4450
5896 Koersverlies (obligaties)     0
         
  Totaal lasten 13 10.850 13.150
         
  Resultaat            627-                -   -730

 

  Jaarrekening diaconie 2016     2016
         
Baten   Werkelijk  Begroting Werkelijk
    2015 2016 2016
   
816 Dividend aandelen 102 100 101
817 Overige rente en baten 1275 1150 1125
832 Collecte in kerkdiensten (H.A) 4310 3500 4250
834 Giften 1055 150 1350
836 Diakonale rondgang 3260 4000 2857
842 Doorzendcoll. diak.aard (landelijk) 1042 1000 943
843 Doorzendcoll. diak.aard (wereldwijd) 1831 2000 1735
         
         
  Totaal baten 12.875 11.900 12.361
         
Lasten   Werkelijk  Begroting Werkelijk
    2015 2016 2016
   
        0
455 Quota + classis en streekverb. 625 1000 925
474 Administratiekosten 0 150 0
478 Overige lasten + abonnementen 1321 300 1345
485 Overige rente en lasten 0 0 0
503 Ziekenzorg 127 300 143
509 Ov. lasten diaconaal werk plaatselijk 295 300 147
511 Bet. doorzend coll (landelijk) 1042 1000 943
513 Bijdrage aan andere instellingen 3495 3350 3500
521 Bet. doorzend coll (wereldwijd) 1831 2000 1735
526 Overige bijdragen wereldwijd (H.A.) 4310 3500 4250
5896 Koersverlies (obligaties)     0
         
  Totaal lasten 11.088 11.900 12.988
         
  Resultaat            135                -   -627

 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.  De gelden van de ZWO vallen onder de Diaconie

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

 

 

 

(C) Dorpsbelang Tzum