ANBI

 

A. Algemene gegevens

 

Naam ANBI:

Protestantse gemeente te Tzum

Telefoonnummer (facultatief):

0517-452242

RSIN/Fiscaal nummer:

002662061

Website adres:

www.Tsjom.nl

E-mail:

scribatzum@gmail.com

Postadres:

Postbus 16

Postcode:

8800 AA

Plaats: Franeker

KvK:

76365867


De Protestantse gemeente te Tzum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven ďeen gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten ď. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiŽn, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Tzum

 

B. Samenstelling bestuur.

 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 19 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiŽle middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

 

 

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiŽn.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan IsraŽl geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

 

Op de website www.Tsjom.nl vindt u het beleidsplan 2019-2024 van onze gemeente.

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ĎGenerale regeling rechtspositie predikantení. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de Ď Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederlandí.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiŽle slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuÔteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Protestantse gemeente te Tzum
College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2022
Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie
Begroting Rekening Rekening  
2023 2022 2021  
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten onroerende zaken 75.200 75.552 74.478  
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 20.000 28.546 46.387  
Bijdragen van leden en anderen 49.600 56.465 50.718  
Door te zenden collecten en giften 500 908 701  
Totaal baten A 145.300 161.471 172.284  
Uitgaven en Kosten        
Kosten kerkelijke gebouwen 30.100 24.570 25.768  
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen
3.400 3.464 3.468  
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 94.600 98.123 94.895  
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 9.000 7.284 8.253  
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 10.380 10.163 10.219  
Salarissen en vergoedingen 5.800 5.477 6.026  
Kosten beheer, administratie en archief 6.800 5.960 5.203  
Rentelasten/bankkosten 11.900 9.735 10.142  
Afdrachten door te zenden collecten en giften 500 908 701  
Totaal lasten A 172.480 165.684 164.675  
Operationeel resultaat (A) -27.180 -4.213 7.609  
Incidentele baten en lasten        
Incidentele baten 13.700 -25.245 206.868  
Incidentele lasten -9.100 -112.198 -14.684  
Incidentele baten en lasten (B) 4.600 -137.443 192.184  
Resultaat verslagjaar (A+B) -22.580 -141.656 199.793  
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen        
Onttrekkingen bestemmingsreserves - 339.593 14.684  
Onttrekkingen bestemmingsfondsen - - -  
Toevoegingen bestemmingsreserves - -202.150 -206.868  
Toevoegingen bestemmingsfondsen - - -  
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) - 137.443 -192.184  
           
Resultaat naar Algemene reserve (D)   -22,58 -4,213 7,609  
         

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

(C) Dorpsbelang Tzum