Beleidsplan College van Diakenen 2015.

 

Doelstelling:

 

Diaconaat kun je zien als het maatschappelijk werk van de kerk.

Diakenen staan naast mensen die in de problemen zitten.

Binnen of buiten de kerk, plaatselijk, in Nederland in de wereld.

 

Diaconaat plaatselijk

 

*             Het signaleren van knelsituaties in de samenleving.

 

*             Het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan hen die dat nodig hebben.

 

*             Het stimuleren van betrokkenheid bij diaconale initiatieven op plaatselijk terrein.

 

*             Geeft leiding aan het diaconale leven van de gemeente om samen dienstbaar te zijn.

 

 

Diaconaat in Nederland

 

*             Het verlenen van financiŽle bijstand middels het inzamelen van gaven voor acties welke worden aangereikt
               door o.a. Kerkelijke organisaties (b.v. Kerk in Actie).

 

*             Het schenken van giften uit de algemene middelen aan organisaties die vanuit hun     christelijke opdracht
                direct of indirect de nood van anderen helpen te verlichten. 

 

*             Het verstrekken van informatie omtrent knelpunten in de Nederlandse samenleving middels voorlichting
                met of zonder hulp van aangereikt  materiaal.

 

*             Het uitwisselen van ervaringen, kennis middels het bezoeken van regionale of landelijke                 samenwerkingsverbanden.

 

 

Diaconaat in de Wereld

 

*             Informatie beschikbaar stellen over verschillende projecten. Bijv. het Werelddiaconaat.

 

*             Het onder de aandacht brengen van de nood in de wereld.

 

*             Het verlenen van financiŽle steun middels inzamelen van gaven welke zijn aangereikt door
                 o.a. kerkelijke instanties.

 

Diaconie in vier stappen: Signaleren, melden, helpen en recht doen.

 

Aandachtspunten van diaconaat en beleid

 

Het college geeft haar opdracht (= missie) vorm in de eredienst, de gemeente, de samenleving en het Werelddiaconaat. Zij vormen voor ons de objecten van diaconaat. Op deze vier aandachtsvelden is ons werk gericht.

 

Dat ik als diaken het avondmaal rond mag delen, dat raakt mín hart.

 

Als vertrekpunt voor ons beleid kiezen wij vijf clusters van taken die nu worden uitgevoerd.
Onze vooronderstelling hierbij is dat deze vijf clusters in ieder geval de minimale taakinvulling van onze opdracht dekken en impliciet dus alle noodzakelijke taken behelzen.

 

Onze werkzaamheden kunnen we onderverdelen in de volgende clusters: steunverlening, dienstverlening, communicatie, beheer en ambtelijke taken.

In onderstaand schema combineren we de aandachtsvelden van diaconaat en beleid en geven we grofweg een overzicht van bestaande werkzaamheden en bewustwording.

 

 

 

 

Eredienst

Gemeente

Samenleving

Werelddiaconaat

 

Steunverlening

 

 

Stille hulp

Ziekenzorg

Plaatselijke activiteit(en)

Kerk in actie

Samenwerking ZWO

Dienstverlening

 

World Servants

Aktie schoenendoos

Kerk in actie

 

Communicatie

 

Kerkblad

Beamer

Voorlichting

Kerkblad

Voorlichting

Speciale dienst

Beheer

 

 

 

Beheer Grafrecht(en)

Oikocredit

 

Ambtelijke taken

 

Collecteren

Heilig avondmaal

Trouw-/rouwdienst

Doopdienst

Zorgcentrum Martenahiem

Lid moderamen

Lid kerkenraad

Secretariaat

Financieel

beheer

 

 

 

Een jongere die bewust diaken wordt: Gods werk!

 

 Samenvatting:

 

Dit beleidsplan is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking van de leden van de Diaconie van de Protestantse Kerk te Tzum.

 

We zijn helpers en doeners met een open oog voor kwetsbare mensen en voor mensen die onrechtvaardig behandeld worden.

 

We hebben oog voor de nood in de naaste omgeving, de stille armoede en de plaatselijke zorg, maar helpen de mensen waar ook ter wereld.

 

We houden het besef van hulpvaardigheid en het besef van onrust over allerlei onrecht gaande.

 

Elke diaconale daad, hoe klein ook, verbetert de wereld

 

 

(C) Dorpsbelang Tzum