Alles over het dorp

 

Losse stoeptegel, defecte lantaarnpaal, overlast of gevaarlijke situatie in de openbare ruimte? Meld het hier direct bij de gemeente.
De gemeente verwerkt meldingen van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur.
Kleine gebreken verhelpt de gemeente binnen 5 werkdagen. Duurt het langer? Dan houden ze u op de hoogte.

 

Klik op het logo voor een overzicht van de AED hulpverleners
 
 
 
 

 


 

16 november

13 november

Volle kracht vooruit!

Tsjom was de afgelopen weken volop in het nieuws met leuke ontwikkelingen die zich in ons dorp afspelen. Medio september stond er een stuk over ‘It Nije Fertier’ in de Franeker Courant, en afgelopen week waren de onthulling van de niet-roken bordjes door onze eigen kinderburgemeester en het project met de buitenlandse studenten als nieuws te vinden in zowel de Leeuwarder Courant als de Franeker Courant. En dan was er in de Leeuwarder Courant van 8 november nog een pagina grootte luchtfoto van Tsjom, met aandacht voor benaming Lyntsjesnijers en het hart van Tsjom: ‘It Nije Fertier’.
Lees meer >>

 

13 november

Ter informatie:

De uitgave Op ‘e Hichte staat gepland eind week 48
U kunt uw kopij inleveren  t/m vrijdag 22 november via redactie@tsjom.nl
Graag uw kopij aanleveren in een Word-document. 

Wij maken het u nog gemakkelijker, u hoeft zich niet meer druk te maken over opmaak of kolommen.
Indien aanwezig kunt u foto's en of een logo bijvoegen.
U kunt korte berichten en/of foto's ook sturen via whatssapp  06-10545529. 

Wij rekenen weer op uw bijdragen.
Vriendelijke groet,
 

13 november

OPEN DAG JEL Kindercoaching

Nieuwsgierig? Kom langs. Je bent meer dan welkom! 
Er zijn een aantal win-acties waarbij jij de gelukkige ontvanger kan worden van een Geboorte in Kaart sessie twv €180,- of een VIP ochtend waar jij als ouder alle aandacht krijgt. 

Voor iedere bezoeker ligt er een leuke attentie klaar. 
Je hoeft alleen maar nieuwsgierig te zijn!

Hartelijke groet,
Jeltje Weijer

 
 8 november
In het jaar 2000 heeft Teake Bosch een film gemaakt in opdracht van het Dorpsbelang genaamd
Ït Ljocht op Tsjom. Nu bijna 20 jaar later kun je zien wat er al weer veranderd is. Ook zie je mensen die helaas niet meer onder ons zijn.
Daarom hebben we deze film op de site gezet. De film wordt ingeleid door een clip van Eddy Dijkstra gemaakt door Jaap Feenstra video producties en duurt 50 minuten. De voice over is van G. Timmers.  Veel kijkplezier.
 
 1 november

STINZENTUIN TZUM

Beste medebewoners van Tzum,

Volgens afspraak met de initiatiefnemer en de Gemeente Waadhoeke, brengen wij u op de hoogte van het gesprek dat wij, de omwonenden van het project stinzentuin, hadden op verzoek van het Kernteam Leefomgeving.

Allereerst willen wij u bedanken voor de meer dan 100 steunbetuigingen die we als reactie op onze flyers mochten ontvangen. Uw steun heeft er wezenlijk toe bijgedragen dat wij, als omwonenden van het stinzentuin-project, onze bezwaren konden duidelijk maken in de openbare vergadering van het Kernteam Leefomgeving van de Gemeente Waadhoeke.

Deze vergadering vond, onder grote belangstelling, plaats op 10 september 2019 in de Moeting.

De voorzitter van het Kernteam heeft ons ruim de tijd gegeven onze argumenten naar voren te brengen en te onderbouwen. Dit leidde tot enige verdeeldheid in de Raad over het voorstel van het Transdiciplinair Team Pilot Omgevingswet om de aanleg van de tuin, zoals deze werd gepresenteerd, goed te keuren.

Besloten werd om nog eens, onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider, met de initiatiefnemer, dhr. Postma, de Gemeente en de omwonenden, rond de tafel te gaan zitten en te pogen, nader tot elkaar te komen. Wij zijn met dit voorstel akkoord gegaan. De Gemeente zou een gespreksleider benoemen.

Dit gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden, onder de uitstekende leiding van dhr. Jaap Jepma van het bureau Noordtij. De aanwezige leden van bovengenoemd Transdiciplinair Team gaven een toelichting op het bestaande bestemmingsplan en de situatie rond de Pilot Omgevingswet. Daarna hebben de omwonenden nogmaals de pijnpunten benoemd in het oorspronkelijke ontwerp van de tuin. De hoofdpunten hierin waren de cultuur-historisch belangrijke zichtlijnen van de Franekerweg op de terp en kerk en de inbreuk op de privacy van de aanwonende families m.b.t. het publieke karakter van de tuin. Het gesprek was open en constructief. De heer Postma stond open voor onze voorstellen tot wijziging van het oorspronkelijke ontwerp en ook de vertegenwoordigers van de Gemeente toonden zich bereid oplossingsgericht mee te denken.

Zo hebben we gezamenlijk met de ontwerpster van de tuin, mevrouw Tonckens, een gewijzigd concept ontwerp gemaakt, dat later in detail door mevrouw Tonckens en haar team is uitgewerkt.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

·         In plaats van de 50 hoge bomen die oorspronkelijk in het plan stonden, zijn er 7 overgebleven, die in de noordoost hoek van het perceel op een onderlinge afstand van 12 meter worden geplant.

·         De 30 (deels illegaal geplante) bomen die nu op het perceel staan, worden gerooid.

·         De 2,5 tot 3 meter hoge struiken-wal aan de noordzijde is geheel van de baan.

·         De schuur die in het oorspronkelijke plan precies in de zichtlijn naar de terp stond, wordt in westelijke richting zodanig verplaatst dat er een minimale inbreuk op de zichtlijn overblijft.

·         Hiermee is het zicht op de terp en kerk van Tzum vanaf de Franekerweg gewaarborgd en tevens wordt het uitzicht van de omwonenden zo min mogelijk geblokkeerd.

·         In overleg met de aanwonenden worden enige perken met struiken aan de westzijde aangelegd om de privacy van de aanwonenden te beschermen.

·         Het bezoek op aanvraag aan de tuin wordt beperkt tot de werkdagen (dinsdag t/m vrijdag) van 11:00 tot 15:00 uur en eventueel zaterdag van 09:00 tot 12:00 uur uitsluitend in de bloeiperiode van de tuin.

·         Bezoekersgroepjes mogen niet groter zijn dan vijf personen (met uitzondering van schoolklassen van scholen uit de buurt) en bezoeken worden beperkt tot maximaal twee maal per week.

·         Het beheer en openstelling worden jaarlijks geëvalueerd met initiatiefnemer, omwonenden en de gemeente.

Hoe gaat het nu verder?

Mevrouw Tonckens en haar team zullen een definitief ontwerp voorleggen waarover alle betrokkenen zich nog eens zullen buigen en, zo mogelijk, hun instemming zullen verlenen.

De leden van het Transdiciplinair Team zullen een, aan bovenstaande afspraken, aangepast nieuw voorstel voor de Gemeenteraad schrijven, met het verzoek, dit voorstel te beoordelen op basis van de huidige wetgeving en zo mogelijk goed te keuren. Waarna het bestemmingsplan dienovereenkomstig wordt aangevuld met de bestemming stinzentuin.

Daarna kan met de aanleg worden begonnen. De opening van de tuin zou dan in 2028 kunnen plaatshebben.

Namens de omwonenden,
Machiel L. van Breen

PS! Belangstellenden kunnen het volledige verslag van het overleg op 30 september 2019 opvragen bij: mvanbreen49@kpnmail.nl

 
 30 september
Onlangs hebben we 2 filmpjes online gezet. Het eerste filmpje is van de opening van de Slotwei in 1989
Het 2e filmpje is van de opening van het Slinkepaad op Tritzum 4 juli 2009.
Opening Slotwei 1989 Opening Slinkepaad 2019
 9 september

Bestuur Dorpsbelang Tsjom zoekt nieuwe bestuursleden


Na een turbulente zomer en de welverdiende vakanties heeft het bestuur van Dorpsbelang Tsjom de draad inmiddels weer opgepakt. Eind augustus heeft de eerste officiële vergadering van het nieuwe seizoen weer plaatsgevonden. Ook in deze vergadering was het invullen en verdelen van alle lopende zaken een rode draad. Na de jaarvergadering in april zijn we van een voltallig bestuur met 7 leden in een paar maanden tijd teruggevallen naar een actief bestuur van 4 leden nu. Zeker het aan het bestuur ontvallen van Rob is een groot gemis, zijn expertise en ervaring zijn niet op korte termijn in te vullen door het huidige bestuur. Als klap op de vuurpijl heeft onze penningmeester Marnix van der Heide recent aangekondigd te gaan verhuizen en na het aflopen van zijn termijn in april 2020 daardoor niet meer terug te keren in het bestuur. Lees meer >>

 

 29 juli

Beste dorpsgenoten,

 

Zoals de meeste van jullie zullen weten, zijn wij al enige tijd bezig met een plan voor het realiseren van een stinzenfloratuin met onderhoudsschuur op het perceel achter onze woning aan de Franekerweg 5. Hoewel het bestemmingsplan ter plaatse mogelijkheden biedt voor beplanting vanuit agrarisch oogpunt en het plaatsen van bouwwerken, past een stinzenfloratuin daar formeel niet binnen. Om die reden dient voor de realisatie van het plan een procedure te worden doorlopen bij de gemeente, waarmee wordt afgeweken van de geldende agrarische bestemming.

 

Omdat wij het plan bij voorkeur in goed overleg met het dorp willen vormgeven, hebben wij diverse inloopavonden georganiseerd. Naar aanleiding daarvan hebben we zowel positieve als negatieve reacties ontvangen. Dit betekent dat wij altijd mensen zullen teleurstellen, of het plan nu wordt doorgezet of niet.

 

Het is moeilijk om in een dergelijke situatie een keuze te maken echter zijn wij van mening dat er sprake is van een waardevolle aanvulling voor het dorp Tzum (w.o. educatie, biodiversiteit, sociaal kapitaal, ed.) daarom hebben wij besloten het plan toch door te zetten. De wensen en belangen waarvan we kennis hebben genomen, hebben we geprobeerd zo veel mogelijk te verwerken in ons plan.

 

Op dit moment werken wij druk aan de afronding van de plannen, welke dan na de zomer ter inzage worden gelegd door de gemeente. Eenieder kan dan zijn zienswijze geven. Voordat het zo ver is, organiseert de gemeente op 10 september 2019 eerst nog een bijeenkomst van, wat zij noemen, ‘het Kernteam’. Daar is iedereen welkom en kan ook worden ingesproken.

 

Wij vertrouwen erop dat we, ondanks mogelijke verschillen van inzicht over dit project, elkaar te allen tijde open en respectvol zullen blijven benaderen. Zoek gerust contact met ons, of je nu positief of negatief staat tegenover de stinzenfloratuin. Wij staan altijd open voor een gesprek.

 

Met vriendelijke groet,

 

Fam. Postma

 

 12 juli


Op de laatste schooldag zijn we met de peuters naar Monkey Town in Franeker geweest. Helaas liet het weer ons in de steek om naar de kinderboerderij, maar voor de peuters was dit een prima alternatief.
Na het intensief spelen luidde we daarna de zomervakantie in.
Fijne vakantie en tot 26 augustus!  (klik maar op het plaatje voor de foto's) 

2 Juli


Foto's en film Dorpsfeest 2019
 

Het dorpsfeest 2019 zit er weer op. We kunnen weer terug zien op een zeer geslaagd feest. De zon scheen uitbundig, en bij het matinee zochten de meeste mensen de schaduw op of namen een verfrissende duik van de schans.
Wat er nog over is van het feest zijnde foto's en een video van het spectaculaire optreden van inwoners van Tsjom.
Alle foto's staan inmiddels op de site
veel kijkplezier
Foto's Dorpsfeest vrijdag Foto's Proms vrijdagavond Filmpje Proms vrijdagavond Foto's zaterdag

18 juni

 

 

 

 

Glasvezeloorlog om Noordwest-Friesland?
Vrijwel iedereen heeft het de afgelopen weken kunnen merken: twee glasvezelbedrijven vechten om een been. En dat been heet Noordwest-Friesland.

Waarom glasvezel boven koper (telefoon) of coax (internet via de TV-aansluiting)?
Glasvezel betekent een veel betere internetverbinding, meer capaciteit en een grotere snelheid. Dat is fijn om zonder haperende verbinding films en muziek te streamen.
Maar ook voor zakelijk gebruik heeft het nogal wat voordelen, zoals bedrijfsvoering-op-afstand. Bellen via glasvezel is geen enkel probleem, en je mag verwachten dat over een tijdje ook een koppeling tussen GSM en glasvezel mogelijk is (waarmee het dekkingsprobleem van GSM ook opgelost zou worden…). En de toekomst brengt vast nog meer plezierige en interessante ontwikkelingen.

Maar welk glasvezelbedrijf te kiezen? Dorpsbelang neemt geen stelling voor de ene partij (Kabelnoord) of de andere (DFM Op Glas). Maar wij vinden het wel belangrijk dat er voldoende interesse is voor glasvezel. Is die er niet, dan komt het er ook gewoon niet. Ook vinden wij het belangrijk dat áls er gekozen wordt voor glasvezel de juiste keuze tussen de aanbieders gemaakt wordt.

Wij laten het hier bij de constatering dat Kabelnoord zich richt op de buitengebieden en dat DFM Op Glas ook in de dorpen glasvezel wil uitrollen. Verder is het goed om te weten dat achter elke aanbieder een aantal internet- en TV-providers staat waar een abonnement mee afgesloten zou moeten worden.

Verder is de keuze aan de inwoners zelf. Ja of nee glasvezel?
En als glasvezel ja: welke partij en welke provider?
Dorpsbelang wenst u wijsheid bij het maken van die keuzes.

 

20 mei


T
e huur: Springkussen

 

Familiedag, verjaardagsfeestje of een andere gezellige gelegenheid?
Het springkussen van de Oranjevereniging is te huur!  

De kosten bedragen 75 euro voor leden van de Oranjevereniging. (Niet-leden betalen 100 euro)

Het springkussen dient zelf gehaald en terug gebracht te worden.

Bij afhalen dient een gebruikersovereenkomst ondertekend te worden.

Meer informatie of reserveren? Bel Douwe, 06-29257941
 

 14 mei

Eerste vergadering nieuw bestuur Dorpsbelang

Op 9 mei is het nieuwe bestuur van Dorpsbelang voor het eerst voltallig bijeen geweest. Simone van de Velde, Renske Lemstra, Ronnie Hogeweide, Marco Terpstra, Piet Leijstra, Marnix van de Velde en Rob van Gulik. Na lange tijd gelukkig weer een heel lijstje namen van – overwegend jonge – mensen die de schouders onder de belangen van het dorp willen zetten. De twee oudgedienden Marnix en Rob zijn er heel blij mee, ook al omdat zij nu als fakkeldragers samen met de nieuwkomers kunnen bouwen aan een gezonde toekomst voor Dorpsbelang. Lees meer >>>
 

 9 april

De vlag kan uit! Bestuur Dorpsbelang versterkt en verjongd.

Het was de afgelopen periode spannend. Komen er voldoende nieuwe bestuursleden? Kan Dorpsbelang nog wel blijven bestaan? In een afgeladen Moeting klonkt een zucht van verlichting toen vijf (5!) nieuwe bestuursleden opstonden en gekozen werden.

Kijk hier voor een beknopt verslag van de Algemene Ledenvergadering op 8 april.

Overtuigende uitslag dorpsreferendum:
bus Arriva liever via de Nieuwbuurtsterweg

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang op 8 april kon secretaris Rob van Gulik de uitslag melden van het dorpsreferendum over de route die de Arriva-bus zou moeten rijden. Een overtuigende meerderheid van de stemmers (98%) geeft de voorkeur aan de alternatieve route, dus niet meer door de Martenastraat. Kijk hier voor een kort verslag van de vergadering. 

Beker van Verdienste 2019:
Arie en vrouw Smedinga

Het bestuur van Dorpsbelang heeft Arie Smedinga en zijn vrouw Wieke verrast met de Beker van Verdienste en een grote bos bloemen. Daarmee geeft het bestuur uiting aan zijn waardering voor de inzet van Arie en zijn vrouw, die niet in enig bestuur of commissie zitten maar “gewoon” als vrijwilliger de jaarlijkse halve marathon van Tzum georganiseerd hebben.
En die door dat 35 jaar vol te houden Tzum op de kaart van hardlopend Nederland gezet hebben. Hulde, dus!

 

 9 april

Met de peuters van It Hummelhonk hebben we vrijdag en maandag het voorjaar ingeluid met een bezoekje aan de schapen en lammetjes van Dhr Jorritsma op de Nieuwbuurtsterweg. Een prachtige ervaring voor de peuters.

klik maar op het plaatje voor de foto's
 

7 maart
Sloop woningen Dekemastraat/Sportlaan van start

Sinds kort is duidelijk dat een aantal huizen aan de Sportlaan en Dekemastraat op het punt staan om tegen de vlakte te gaan. Wonen Noordwest-Fryslân meldde daarover het volgende.

Op de plaats van de oude woningen komen tien nieuwe energiezuinige huurwoningen.
Drie daarvan zijn levensloopbestendig met een slaapkamer en badkamer op de begane grond.
De overige zeven zijn kleine gezinswoningen met twee slaapkamers op de verdieping.
Alle woningen worden op de begane grond voorzien van vloerverwarming. Er wordt gebruik gemaakt van een luchtwarmte pomp, op het dak komen zonnepanelen. Er komen geen gasaansluitingen, dus er moet elektrisch gekookt worden.
Bij de toewijzing heeft de leeftijdscategorie 55+ voorrang.

De bouw van deze duurzame woningen wordt naar verwachting in de tweede helft van dit jaar gestart.

Een impressie hoe de nieuwe woningen er ongeveer uit gaan zien:

 
 10 februari
  Generale op donderavond Voorstelling op vrijdagavond

Toanielferieniging Nut & Genoegen heeft het afgelopen weekend 4x het toneelstuk TWA tot uivoering gebracht in de vormalige garage van Fam. Stikwerda aan de Wommelserweg, die helemaal was omgebouwd tot kroeg.
En het was een groot succes. Alle avonden waren uitverkocht, En het stuk TWA werd prachtig uitgevoerd door de spelers.
Van de generale en de uitvoering op vrijdag zijn foto's gemaakt, die hier te zien zijn. (klik maar op het plaatje)
 
 5 december
Foto's van het kerstfeest op peuteropvang It Hummelhonk.

De laatste twee weken voor de kerstvakantie hebben we veel plezier beleefd aan het versieren en knutselen van een kerstboom en genoten van het kerstontbijt!

 
 5 december

foto's van het Sinterklaasthema en feest op peuteropvang It Hummelhonk.
De peuters hebben veel plezier beleefd aan Sinterklaas en zijn pieten!
28 oktober

Voor de 3e keer op rij heeft de Jeugdsoos It Spinneweb en de Halloweencommissie een spokentocht door Tzum georganiseerd. Er was weer een mooie route uitgestippeld door het dorp en de weilanden waarbij 35 griezels het maxium van 120 deelnemers de stuipen op het lijf jaagden.
Klik maar op het plaatje voor de foto's.

 16 september

 

Vrijdag 14 september was de opening van 't Spinneweb.Er was van alles te doen voor de jeugd.
Engbert heeft hier een aantal foto's van gemaakt. Klik maar op het plaatje

 

 1 juli


Het dorpsfeest is weer voorbij. We mogen weer terug kijken op een zeer geslaagd feest met prachtig weer. Dan nu maar na genieten van de vele foto's.

Optocht Donderdag Pearkekeatsen Spellen Basisschool + foto's vrijdag
     
Optocht Zaterdag Zaterdag Zeskamp Zaterdag Matinee en diverse
     
   
Optocht zaterdag
gemaakt door Harto Schillemans
   
 12 april

Losse fearren biedt ons dorp kansen

Met Losse fearren draagt Wonen Noordwest Friesland een steentje bij aan kleinschalige projecten die dorpen leuker, mooier en gezelliger maken. Sinds de lancering van Losse fearren in 2009 kregen honderden verenigingen en particulieren een bijdrage voor hun project.

Moeten sommige dorpen Losse fearren nog ontdekken, in dorpen als Tzum, Ried en Oosterbierum kloppen inwoners al vaker aan voor een steuntje in de rug. Leefbaarheidscoördinator Willem Seepma is blij met al die aanvragen: ‘Als woningbouwcorporatie steunden we altijd al grotere projecten die de leefbaarheid ten goede komen, zoals de verbouw van een dorpshuis of de herinrichting van een dorpsplein. Met Losse fearren dragen we nu ook een steentje bij aan kleinere projecten. Want juist ook dat soort kleinere projecten maken dat het fijn is om in een dorp te wonen.’  Lees meer >>
 

 12 april

Bootcamp Tzum is gestart!

Afgelopen maandag is de eerste bootcamptraining door vele enthousiaste sporters uit Tzum bezocht. Bootcamp Tzum is een groepstraining in de buitenlucht waar zowel kracht als cardio oefeningen worden gecombineerd.

We trainen buiten bij de boerderij op Tritzum 5 maar bij slecht weer is er ook mogelijkheid om binnen te sporten. Zo kunnen de lessen altijd doorgaan.

Bij bootcamp denken we al snel aan een militaire training, en dat kan nogal intimiderend overkomen. Dit is niet nodig, ik verzeker je iedereen kan mee doen met bootcamp! Ongeacht je niveau, leeftijd of gewicht.

We werken vaak in tweetallen of kleine groepen. De oefeningen die we doen variëren iedere week zodat je iedere keer weer een hele andere les krijgt. Bij bootcamp werk je met losse attributen en je voert de oefeningen met je eigen lichaamsgewicht uit.

Bootcamp is dus een hele geschikte sport om te werken aan je algemene fitheid. En daarnaast is het ook heel gezellig om te trainen in groepsverband. Na de les er altijd ruimte om even na te kletsen en wat te drinken. Wil je een keer mee trainen? meld je gauw aan voor een gratis proefles. Dit kan via 0643928685 of via julia-wierdsma@hotmail.com Meer info kun je vinden op www.facebook.com/bootcamptzum

 

9 november


Het is alweer een tijdje geleden dat er filmpjes uit de oude doos op de site zijn geplaatst.
En aangezien de dagen korter, en de avonden langer worden, ben ik maar eens in het archief gedoken, en heb daar een videoband gevonden van de verbouwing van ons dopshuis de "Moeting" in 1991.
Het dorpshuis en de pastory zijn toen grondig verbouwd onder leiding van Ruurd Abma, en Annelieke Leijstra, en met de hulp van ongeveer 150 vrijwilligers.

Op 27 maart 1992 is de Moeting feestelijk geopend door Sietse Greidanus die door het kops van Tzum is opgehaald van zijn woning aan de Franekerweg.
De kwaliteit van de filmpjes zijn niet perfect maar het is nog goed te zien wie er op staan. En dan blijkt ook dat er al heel wat Tsjommers op staan die niet meer onder ons zijn.
Om het wat overzichtelijk te houden heb ik de filmpjes wat onderverdeeld.
Ik hoop dat jullie het leuk vinden,

Lieuwe Bosch

 

Klik maar op het plaatje voor de filmpjes van de verbouwing van de Moeting in 1991
 

 

 
 

(C) Dorpsbelang Tzum