Vereniging van Dorpsbelang Tzum

Welkom bij de Vereniging van Dorpsbelang Tzum.

De Vereniging Dorpsbelang Tzum is in 1946 opgericht. Het merendeel van de inwoners van Tzum is lid van de vereniging, die verschillende functies vervult.

  • Het behartigen van de belangen van het dorp en de inwoners
  • Fungeren als centraal aanspreekpunt voor gemeente, waterschap, provincie en woningbouwverenging
  • Het ontwikkelen en stimuleren van activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp
  • Beheer van dorpsbrede communicatiemiddelen zoals de dorpskrant Op ‘e Hichte, de website www.tsjom.nl, FaceBook en andere sociale media
  • Indien partijen dat gezamenlijk willen kan de Vereniging optreden als bemiddelaar bij conflicten tussen organisaties in het dorp.

De Vereniging houdt minstens een keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV). In het voorjaar legt het bestuur rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid en de activiteiten van het voorgaande jaar. Leden van de vereniging kunnen tijdens de ALV hun mening en ideeën naar voren brengen en bespreken met het bestuur en de andere aanwezigen. Indien het bestuur dat nodig of gewenst acht, kan zij tussentijds een Bijzondere Ledenvergadering (BLV) bijeenroepen.

Image

Het dorp